۱۳۸۸/۱۲/۰۸

ندامت

ای دریغ از

هرچه دادم

برای دوست

۱۳۸۸/۱۲/۰۱

کادو


و امروز می گیرم

هدیه ی محبوبم را

نفرتش را ، از نگاهش !

بعدا نوشت : عکس پست رو تغییر دادم و عکسی رو که س.ی.م.ا جان برام فرستاده بود گذاشتم