۱۳۸۹/۰۴/۰۶

کات


اگر قرار است بجای نقش اصلی
سیاهی لشکر زندگی خودت باشی
بازی نکن

۱۳۸۹/۰۳/۱۷

این را که دیگر می توانی !


خدایا
آب اگر دستت است بگذار زمین
من ِ آتش به جان گرفته آب دستت ببینم
بیشتر می سوزم