۱۳۸۹/۰۶/۲۹

کسی باید باشد


در این زمانه برای روییدن
دیگر آب و خاک و روشنایی کافی نیست
باید کسی باشد که هر روز در گوشمان زمزمه کند
نــا امیــد نشــو
نــا امیــد نشــو
 نــا امیــد نشــو

۱۳۸۹/۰۶/۱۴

دوست یا دشمن


همیشه یکی پیدا میشه که هُلت بده
چه نشسته باشی روی تاب
چه ایستاده باشی لبه ی پرتگاه