۱۳۸۹/۰۷/۱۱

تسکین


هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند

عسل ، مرهم ِ نیش زنبور نیست