۱۳۸۹/۰۸/۱۵

ناشناخته


خودت را بشناس ، پیش از آنکه دیر شود

چه بسیار قطره هایی که از تشنگی مردند