۱۳۸۹/۱۰/۰۴

ایستاده بر صلیب


به صلیب هم اگر کشیده شدی
مسیح باش
نه مترسک سر جالیز