۱۳۸۹/۱۲/۱۲

هم خدا هم خرما ؟!خرما نمی خواهم
چای ام را تلخ می خورم
فقط کمی خدا به من بده