۱۳۹۰/۰۵/۲۸

من
مثل پولهای یک قلک

هر که خواست مال او باشم، خانه خرابم کرد