۱۳۹۰/۰۱/۲۸

چشم به راهپیش از آنکه پیر شوی، چشم از این راه بردار
انتظار، حرمت موهای سپید را هم نگه نمی دارد

۱۳۹۰/۰۱/۲۱

در کنار همالاکلنگ را دوست ندارم
که شرط بالا رفتن من ، پایین آمدن تو بود
بیا روی تاب دو نفره بنشینیم