۱۳۹۳/۰۴/۱۱

رهایی

یکی از همین روزها
 دست خاطراتم را
 در شلوغی خیابان های فراموشی
 رها می کنم