۱۳۸۹/۰۳/۰۴

حوای زمینی


خدایا !
میوه ی کدام درخت باغت را گاز بزنم


که از زمین رانده شوم ؟!

۱۳۸۹/۰۳/۰۱

متروک


در سرزمین روحم
روزها تابستان و شبها زمستان است
.
.
من هر روز تَرک می خورم

۱۳۸۹/۰۲/۲۶

پرواز که نه ، سقوط


آنکس که سقوط می کند
دست کم
یک بار لذت بالا بودن را تجربه کرده

۱۳۸۹/۰۲/۱۹

... برای شیرین ، دختر کُردی که امروز


ناو واهار ، ناو واهار ، ناو واهار
بانی دار ، بانی دار ، بانی دار
اَی هاوار ، اَی هاوار ، اَی هاوار

ناو واهار : در بهار
بانی دار : بالای دار
اَی هاوار : ای هوار