۱۳۹۲/۰۷/۰۱

پنهانی


 حرفی بود، نوشته شده، در زیر پیراهن
حرفی که قرار بود بعد از گل، به تو نثارش کند 
بازیکن مصدوم

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

ریل های داغ
چمدانم با قطار صبح رفت
کفشهایم روی ریل های داغ ، تعادلشان را حفظ می کنند
 خاطراتم در ایستگاه چشم به راهند
 من تکه تکه ترین مسافر جهانم