۱۳۸۹/۰۱/۳۱

! ماه


داد و بیداد از این روزگار
ماه و دادن به شبهای تار !


پی نوشت : با صدای استاد شجریان

۱۳۸۹/۰۱/۲۲

سر راهی


هیچکس قلبش رو از سر راه نیاورده
ولی تضمینی نیست که سر راه نندازنش !

۱۳۸۹/۰۱/۱۷

محکم باش


وقتی خیلی نرم میشی
همه خمت می کنند

۱۳۸۹/۰۱/۱۲

هیـــس


هر اتفاقی که افتاد
اگه نمی تونی چیز خوبی بگی
هیچــی نگــو