۱۳۹۰/۰۴/۰۱

یک دست تو نهال ، دست دگر تبرکسی چه می داند
شاید تمام درختان جنگل را
همین هیزم شکن پیر کاشته باشد

۱۳۹۰/۰۳/۱۷

پنهان ز دیده ها

مثل نگاه کردن از درون یک روزن
زندگی شاید، همان چیزهایی بود که ندیدیم