۱۳۸۹/۱۱/۲۰

بن بست انتظارانتظار را از کوچه های بن بست بیاموز
که دل خوش به تماشای هیچ رهگذری نیستند
چشم به راه آمدن کسی می نشینند که اگر بیاید ، ماندنیست

۸ نظر: